Registrácia

Emailová adresa:
Heslo:
Zopakujte heslo:
Správcom vašich osobných údajov, teda subjektom rozhodujúcim o účeloch a spôsoboch ich spracúvania, je SFD S.A. so sídlom v Opoli na ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Poľsko. Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade so zákonom, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane osobných údajov (GDPR), za účelom plnenia zmluvy uzavretej s vami a na účely uvedené v obsahu vašich súhlasov (vaše súhlasy sú dobrovoľné), pri zachovaní vašich práv, teda práva na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, práva na prístup k vašim údajom, na ich opravu a vymazanie, na obmedzenie ich spracúvania, práva na ich prenos, práva nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, a práva namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (viac v informačnej doložke). Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, napíšte nám na e-mailovú adresu [email protected].