GDPR

Doložka o výbere doplnkov

Udeľujem súhlas na spracovanie svojich osobných údajov obchodnej spoločnosti SFD S.A., so sídlom ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Poľská republika, v rozsahu e-mailovej adresy, pohlavia, telesnej hmotnosti, vzrastu, veku, informácií o počte spotrebovaných pokrmov počas dňa, informácií o fyzickej aktivite, informácií o počte tréningov počas týždňa, informácií o predtým používaných doplnkoch stravy, ako prevádzkovateľovi mojich osobných údajov za účelom získania personalizovanej odpovede.

Prevádzkovateľ ma informoval, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Súhlas so spracovaním je možné odvolať na základe žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu [email protected].

V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR”) informujeme, že:

 1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je poľská obchodná spoločnosť SFD S.A., so sídlom ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Poľská republika (NIP (DIČ): 7543022222, REGON (IČO): 160360680), zapísaná v registri podnikateľov Štátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom v Opole, VIII Obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000373427.
 2. Pokiaľ ide o poskytovanie informácií o spracúvaní osobných údajov, žiadame Vás, aby ste kontaktovali nášho pracovníka pre ochranu údajov (zodpovednú osobu), pána Gabriela Kolasa, e-mail: [email protected].
 3. Vaše osobné údaje budú spracovávané za účelom poskytnutia personalizovanej odpovede na základe Vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
 4. Vaše osobné údaje budú poskytnuté hostingovej spoločnosti.
 5. Vaše osobné údaje budú poskytnuté obchodnej spoločnosti Google LLC., ktorá spracúva osobné údaje v Spojených štátoch amerických. Prenos osobných údajov zabezpečoval prevádzkovateľ plne v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami podľa GDPR.
 6. Vaše osobné údaje budú spracúvané po nevyhnutný čas alebo do okamžiku odvolania súhlasu s ich spracúvaním. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 7. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenositeľnosť osobných údajov.
 8. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.
 9. Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovenská republika.
 10. Vaše osobné údaje budú spracúvané vo formou profilovania, a to tak, že na základe vyhodnotenia Vami poskytnutých osobných údajov Vám bude doporučený najvhodnejší doplnok stravy.

Doložka o Newsletteri

V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR”) informujeme, že:

 1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je poľská obchodná spoločnosť SFD S.A., so sídlom ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Poľská republika (NIP (DIČ): 7543022222, REGON (IČO): 160360680), zapísaná v registri podnikateľov Štátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom v Opole, VIII Obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000373427.
 2. Pokiaľ ide o poskytovanie informácií o spracúvaní osobných údajov, žiadame Vás, aby ste kontaktovali nášho pracovníka pre ochranu údajov (zodpovednú osobu), pána Gabriela Kolasa, e-mail: [email protected].
 3. Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom priameho marketingu – zasielania newsletteru prostredníctvom emailu na základe Vami poskytnutého súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
 4. Vaše osobné údaje budú poskytnuté dodávateľom IT a marketingových služieb.
 5. Vaše osobné údaje budú poskytnuté obchodnej spoločnosti Google LLC., ktorá spracúva osobné údaje v Spojených štátoch amerických. Prenos osobných údajov zabezpečoval prevádzkovateľ plne v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami podľa GDPR.
 6. Vaše osobné údaje budú spracúvané do okamžiku odvolania súhlasu s ich spracúvaním. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 7. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenositeľnosť osobných údajov.
 8. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Pokiaľ nedáte súhlas so spracovaním osobných údajov, Prevádzkovateľ Vám nebude zasielať newsletter.
 9. Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovenská republika.
 10. Vaše osobné údaje budú spracúvané formou automatizovaného spracovania, avšak nebudú spracúvané formou profilovania.

Doložka pre zákazníkov

V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR”) informujeme, že:

 1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je poľská obchodná spoločnosť SFD S.A., so sídlom ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Poľská republika (NIP (DIČ): 7543022222, REGON (IČO): 160360680), zapísaná v registri podnikateľov Štátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom v Opole, VIII Obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000373427.
 2. Pokiaľ ide o poskytovanie informácií o spracúvaní osobných údajov, žiadame Vás, aby ste kontaktovali nášho pracovníka pre ochranu údajov (zodpovednú osobu), pána Gabriela Kolasa, e-mail: [email protected].
 3. Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom nevyhnutného plnenia zmluvy na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a za účelom určenia, výkonu alebo na obhajobu právnych nárokov prevádzkovateľa a obrany proti nárokom vznesených voči prevádzkovateľovi na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Okrem toho Vaše osobné údaje budú spracúvané na účely hodnotenia spokojnosti zákazníkov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 4. Vaše osobné údaje budú poskytnuté hostingovej spoločnosti, kuriérskym spoločnostiam, spoločnostiam poskytujúcim poštové služby, bankám, spoločnostiam poskytujúcim služby elektronického platobného styku, internetovým obchodným platformám a poskytovateľom služieb hodnotenia spokojnosti zákazníkov.
 5. Vaše osobné údaje budú poskytnuté obchodnej spoločnosti Google LLC., ktorá spracúva osobné údaje v Spojených štátoch amerických. Prenos osobných údajov zabezpečoval prevádzkovateľ plne v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami podľa GDPR.
 6. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi, o. i. právnymi predpismi upravujúcimi povinnosti prevádzkovateľa v oblasti účtovníctva, daní a poplatkov a nároky z uplatňovaných vád a premlčacej doby.
 7. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenositeľnosť osobných údajov a právo vzniesť námietku voči spracúvaniu osobnyćh údajov.
 8. Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany je nevyhnutým predpokladom na uzavretie zmluvy s jej následným plnením.
 9. Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovenská republika.
 10. Vaše osobné údaje nebudú spracúvané formou profilovania a ani inou formou automatizovaného spracovania.

Doložka pre obchodných partnerov

V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR”) informujeme, že:

 1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je poľská obchodná spoločnosť SFD S.A., so sídlom ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Poľská republika (NIP (DIČ): 7543022222, REGON (IČO): 160360680), zapísaná v registri podnikateľov Štátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom v Opole, VIII Obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000373427.
 2. Pokiaľ ide o poskytovanie informácií o spracúvaní osobných údajov, žiadame Vás, aby ste kontaktovali nášho pracovníka pre ochranu údajov (zodpovednú osobu), pána Gabriela Kolasa, e-mail: [email protected].
 3. Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom nevyhnutného plnenia zmluvy na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 4. Vaše osobné údaje budú poskytnuté hostingovej spoločnosti, kuriérskym spoločnostiam, spoločnostiam poskytujúcim poštové služby, bankám, spoločnostiam poskytujúcim služby elektronického platobného styku.
 5. Vaše osobné údaje budú poskytnuté obchodnej spoločnosti Google LLC., ktorá spracúva osobné údaje v Spojených štátoch amerických. Prenos osobných údajov zabezpečoval prevádzkovateľ plne v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami podľa GDPR.
 6. Vaše osobné údaje budú spracúvané po nevyhnutný čas stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi, o. i. právnymi predpismi upravujúcimi povinnosti prevádzkovateľa v oblasti účtovníctva, daní alebo reklamácie a uplatňovania práv.
 7. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenositeľnosť osobných údajov.
 8. Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany je nevyhnutým predpokladom na uzavretie zmluvy.
 9. Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovenská republika.
 10. Vaše osobné údaje nebudú spracúvané formou profilovania a ani inou formou automatizovaného spracovania.

Doložka kontaktného formulára

V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) informujeme, že:

 1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je poľská obchodná spoločnosť SFD S.A., so sídlom ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Poľská republika (NIP (DIČ): 7543022222, REGON (IČO): 160360680), zapísaná v registri podnikateľov Štátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom v Opole, VIII Obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000373427.
 2. Pokiaľ ide o poskytovanie informácií o spracúvaní osobných údajov, žiadame Vás, aby ste kontaktovali nášho pracovníka pre ochranu údajov (zodpovednú osobu), pána Gabriela Kolasa, e-mail: [email protected].
 3. Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom zodpovedania Vašich otázok a evidencie odpovedí prevádzkovateľa na Vaše otázky, a to ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 4. Vaše osobné údaje budú poskytnuté hostingovej spoločnosti.
 5. Vaše osobné údaje budú poskytnuté obchodnej spoločnosti Google LLC., ktorá spracúva osobné údaje v Spojených štátoch amerických. Prenos osobných údajov zabezpečoval prevádzkovateľ plne v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami podľa GDPR.
 6. Vaše osobné údaje budú spracúvané po nevyhnutný čas, prípadne do vznesenia námietky voči takémuto spracovaniu, ak bude námietka vyhodnotená ako dôvodná.
 7. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania a právo vzniesť námietku voči spracúvaním osobných údajov.
 8. Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany je nevyhnutým predpokladom na zodpovedanie Vašej otázky.
 9. Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovenská republika.
 10. Vaše osobné údaje nebudú spracúvané formou profilovania a ani inou formou automatizovaného spracovania.

Marketingová doložka

V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR”) informujeme, že:

 1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je poľská obchodná spoločnosť SFD S.A., so sídlom ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Poľská republika (NIP (DIČ): 7543022222, REGON (IČO): 160360680), zapísaná v registri podnikateľov Štátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom v Opole, VIII Obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000373427.
 2. Pokiaľ ide o poskytovanie informácií o spracúvaní osobných údajov, žiadame Vás, aby ste kontaktovali nášho pracovníka pre ochranu údajov (zodpovednú osobu), pána Gabriela Kolasa, e-mail: [email protected].
 3. Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom marketingu na základe Vami poskytnutého súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
 4. Vaše osobné údaje budú poskytnuté dodávateľom IT služieb (vrátane dodávateľa programu na monitorovanie webových stránok) a marketingových služieb.
 5. Vaše osobné údaje budú poskytnuté obchodnej spoločnosti Google LLC., ktorá spracúva osobné údaje v Spojených štátoch amerických. Prenos osobných údajov zabezpečoval prevádzkovateľ plne v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami podľa GDPR.
 6. Vaše osobné údaje budú spracúvané po nevyhnutnú dobu alebo do okamžiku odvolania súhlasu s ich spracúvaním. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 7. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenositeľnosť osobných údajov.
 8. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Pokiaľ nedáte súhlas so spracovaním osobných údajov, prevádzkovateľ Vám nebude poskytovať informácie o svojej činnosti.
 9. Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovenská republika.
 10. Vaše osobné údaje budú spracúvané formou profilovania, poprípade inou formou automatizovaného spracovania.

Doložka reklamačného postupu

V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) informujeme, že:

 1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je poľská obchodná spoločnosť SFD S.A., so sídlom ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Poľská republika (NIP (DIČ): 7543022222, REGON (IČO): 160360680), zapísaná v registri podnikateľov Štátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom v Opole, VIII Obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000373427.
 2. Pokiaľ ide o poskytovanie informácií o spracúvaní osobných údajov, žiadame Vás, aby ste kontaktovali nášho pracovníka pre ochranu údajov (zodpovednú osobu), pána Gabriela Kolasa, e-mail: [email protected].
 3. Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vybavenia Vami uplatneného nároku z vád ako zmluvnej alebo zákonnej povinnosti prevádzkovateľa na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 4. Vaše osobné údaje budú poskytnuté bankám, spoločnostiam poskytujúcim IT služby, marketingové služby, služby v oblastí účtovníctva a hostingovej spoločnosti.
 5. Vaše osobné údaje budú poskytnuté obchodnej spoločnosti Google LLC., ktorá spracúva osobné údaje v Spojených štátoch amerických. Prenos osobných údajov zabezpečoval prevádzkovateľ plne v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami podľa GDPR.
 6. Vaše osobné údaje budú spracúvané po nevyhnutný čas, ktorý je priamo závislý od doby vybavenia Vášho nároku z vád a trvania premlčacej doby.
 7. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenositeľnosť osobných údajov.
 8. Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany je nevyhnutým predpokladom na vybavenie Vami uplatneného nároku z vád.
 9. Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovenská republika.
 10. Vaše osobné údaje nebudú spracúvané formou profilovania a ani inou formou automatizovaného spracovania.
Váš košík (...)
Produkt bol pridaný Produkt bol odstránený Do vášho košíka boli pridané produkty z iného zariadenia Váš košík sme obnovili z iného zariadenia
Hodnota košíka : ...